ДП РАО - Обявление за обществени поръчки за НХРАО
 
 

новини

Обявление за обществени поръчки за НХРАО

Референтен номер :    6537-GPN-17149

СТРАНА:                     България

СЕКТОР:                    Ядрена безопасност

НОМЕР НА ПРОЕКТА:   7149

ИЗТОЧНИК НА

ФИНАНСИРАНЕ:          Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация

ТИП НА ДОГОВОРА:    Стоки, дейности и услуги

СЪОБЩЕНИЕ ЗА:         Обявление за обществени поръчки

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:          30.11.2011

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:         30.11.2012, 23:59 ч., българско време

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКИ

Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци

Република България

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация

През ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха споразумение, съгласно което българското правителство пое ангажимент да затвори и изведе от експлоатация блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй” във възможно най-кратки срокове. Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), е създаден през 2001 година за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй”. Една от целите на този Фонд е да финансира или съфинансира подготовката и изпълнението на избрани проекти, което ще изисква доставката на стоки, дейности и услуги за изграждането на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средно активни радиоактивни отпадъци (НХРАО) по екологосъобразен и икономически ефективен начин.

През ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха споразумение, съгласно което българското правителство пое ангажимент да затвори и изведе от експлоатация блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй” във възможно най-кратки срокове. Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), е създаден през 2001 година за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй”. Една от целите на този Фонд е да финансира или съфинансира подготовката и изпълнението на избрани проекти, което ще изисква доставката на стоки, дейности и услуги за изграждането на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средно активни радиоактивни отпадъци (НХРАО) по екологосъобразен и икономически ефективен начин.

Площадка „Радиана”, която е разположена в близост до АЕЦ „Козлодуй”, беше избрана за мястото, на което да бъде построено НХРАО.

Техническият проект (ТП) и Междинната оценка и анализ на безопасността (МОАБ) са в процес на подготовка.

Настоящото Обявление за обществени поръчки е насочено към следните нови предстоящи дейности по доставки:

 • Предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” – Геодезичен мониторинг

Това касае провеждането на геодезическо проучване на площадка „Радиана”. Въз основа на съществуващата геодезическа карта, този проект обхваща разработването на програма за мониторинг и проектиране на мрежа за вземане на проби, разполагане на базови точки на пробоотбор, пробиване на сондажи и разработка на геодезични репери, антиерозионни мероприятия, измервателни цикли и подготовка на доклада.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е тридесет и шест (36) календарни месеца.

 • Предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” – Геотехнически мониторинг и Анализ

Това касае Геотехническия мониторинг и Анализ на площадка „Радиана”. Дейностите по него ще покрият разработката на експериментална площадка за геотехнически мониторинг, за да се валидират приемливи техники за стабилизиране на почвата за изграждането на основи на хранилището; спецификация, покупка и монтаж на оборудване, предназначено за измерване структурното взаимодействие на почвата и еволюцията на свойствата на почвата; разработка и проверка на геомеханичния модел на земния масив и структурата на хранилище, въз основа на данните от мониторинга.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е тридесет и шест (36) календарни месеца.

 • Предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” – Геодинамичен мониторинг

Това касае монтажа и пускането в експлоатация на система за геодинамичен мониторинг на площадка „Радиана”. Дейностите по този проект включват проектирането на система за геодинамичен мониторинг; спецификация на оборудване и софтуер; доставка и монтаж на оборудване; пускане в експлоатация и обучение.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е тридесет и шест (36) календарни месеца.

 • Предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” – Сеизмичен мониторинг
Това касае монтажа и пускането в експлоатация на система за сеизмичен мониторинг на площадка „Радиана”. Дейностите по този проект включват проектирането на система за сеизмичен мониторинг; спецификация и доставка на оборудване; монтаж на оборудване, измервания, събиране на данни, анализ на получените данни; разработка на програма за сеизмичен мониторинг за експлоатационния период на НХРАО.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е тридесет и шест (36) календарни месеца.

 • Предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” – Метеорологичен мониторинг
Това касае метеорологичния мониторинг на площадка „Радиана”. Дейностите по този проект включват проектиране и спецификация на мониторингова система; доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване; поддръжка на мониторинговата система; запис на измерванията.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е тридесет и шест (36) календарни месеца.

 • Независима оценка на Междинния анализ и оценка на безопасността на Техническия проект
Това касае независимия преглед, оценка и проверка на МОАБ на НХРАО, както и подготовката на Доклад за верификация, който трябва да бъде подаден към ядрения регулатор като част от апликационните документи за одобрение на проекта.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е четири (4) календарни месеца.

 • Независима оценка на съответствието на Техническия проект с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Това касае независимия преглед и оценка на съответствието на проектната документация (идеен проект и технически проект) на НХРАО с изискванията на ЗУТ, подготовката на доклади за съответствието и други документи, свързани с получаването на одобрение на проектната документация от страна на местните общински власти и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Услугата ще се извърши от лицензиран консултант съгласно изискванията на ЗУТ.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е десет (10) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Изграждане на ограда около площадка „Радиана”
Това касае изграждането на външна защитна ограда около площадка „Радиана” с дължина приблизително 4 км и допълнителен контролно-пропускателен пункт за охранителите, които ще контролират достъпа до площадката. Дейностите по този проект включват проектиране и извършване на строителни работи, в това число изграждането на ограда, буферни ивици около оградата, прилагане на антиерозионни мероприятия, поставянето на контролно-пропускателен пункт на входа.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е дванадесет (12) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Изграждане на път към площадка „Радиана”
Това касае изграждането на път към площадка „Радиана”. Дейностите по проекта включват проектиране и извършване на строителни работи.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е пет (5) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Осигуряване на електрозахранване на площадка „Радиана”
Това касае подаването на електрическо захранване на площадка „Радиана” от намираща се наблизо свързваща точка. Дейностите по проекта включват проектиране, доставка и монтаж на оборудване за електрозахранване, в това число всички съпътстващи дейности.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е десет (10) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Осигуряване на проект за водоподаване на площадка „Радиана”
Това касае проектирането на система за водоподаване на площадка „Радиана”, в това число премахване на старото водоподаване от равнината част на площадката и предвид съществуващата водопреносна мрежа в близост до площадката.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е два (2) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Осигуряване на водоподаването на площадка „Радиана”

Това касае изграждането на водоподаване на площадка „Радиана”. Дейностите включват осигуряване на оборудване за водоподаване, в това число съпътстващи дейности в съответствие със съществуващия проект.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е десет (10) календарни месеца.

 • Рехабилитация на площадка „Радиана”
Това касае дейностите по рехабилитацията на площадката – техническо консервиране (ликвидация) на старите сондажи с цел да се възстановят оригиналните условия на площадката чрез прилагането на специални технологии, които да запазят изолационния потенциал на масива.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е четири (4) календарни месеца.

 • Подготовка на площадка „Радиана”: Проект за извеждане на напоителния канал

Това касае разработката на проект за извеждане на съществуващия напоителен канал от площадка „Радиана”, съхраняване на съществуващите възможности за напояване в съответствие с решението на ОВОС.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е четири (4) календарни месеца.

 • Надзор на дейностите на площадка „Радиана”: Подготовка на площадка „Радиана”
Това касае независимия надзор на подготвителните строителни работи на площадка „Радиана” съгласно изискванията на ЗУТ. Дейностите включват надзор на изграждането на ограда; подготвителни дейности по инфраструктурата на площадката и възстановителни дейности, в това число верификация на проектните отчети; подготовка на доклади за съответствие; изработка на актове и протоколи по време на строителните работи; организиране на държавно-приемателна комисия за строителните дейности. Проектът ще се извърши от консултант, лицензиран от МРРБ.

Очакваната продължителност на изпълнението на договора е дванадесет (12) календарни месеца.

Обществените поръчки ще се провеждат в съответствие с Политиката и правилата на ЕБВР за обществени поръчки с изключение на ограниченията за допустимост на страните, посочени в правилата на МФК, и от 30 ноември 2011 г. са отворени за подаване на тръжни документи за всички легитимни за участие страни: страните-членки на Европейския съюз, Швейцария и страните работещи с ЕБВР. Всички стоки и услуги също трябва да произхождат от допустими страни.

Заинтересованите от тези проекти контрагенти трябва писмено да се свържат с:

г-н Дилян Петров

Изпълнителен директор

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

бул. „Джеймс Баучер” 51, ет. 18

София 1407

България

Fax.  + 359 2962 5078

e-mail: dilyan.petrov@dprao.bg

Копие до:

Ира Стефанова

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

бул. „Джеймс Баучер” 51, ет. 18

София 1407

България

Fax.  + 359 2962 5078

e-mail: ira.stefanova@dprao.bg

 

Оригинален документ:

http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/111130a.shtml

Документи

отпечатай

Copyright © 2007 RAO
All Rights Reserved.
created by pimdesign

home populace arhiv contacts